Professionals in NAH Scholing

  • Voor juiste begeleiding bij NAH
  • Rijk cursusaanbod op maat
  • Voor professionals
  • Betrokken docenten
  • Jarenlange ervaring
Naar Professionals in NAH

Voorwaarden en prijzen

Onze leveringsvoorwaarden zijn:

Leveringsvoorwaarden

Hieronder vindt u onze leveringsvoorwaarden. Wij vragen u de leveringsvoorwaarden voor al onze diensten zorgvuldig door te nemen. Dit voorkomt misverstanden. Op verzoek kunnen deze digitaal worden toegezonden.

 

Artikel 1: Definities:

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Professionals in NAH: de dienstverlenende organisatie
Opdrachtgever: de wederpartij van Professionals in NAH
Docent: de door Professionals in NAH ingezette docent of trainer

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Professionals in NAH en een opdrachtgever.
Eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
De voorwaarden waarvan hier sprake is zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Professionals in NAH waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden gewijzigd of ongeldig verklaard worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Professionals in NAH en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldige bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en worden schriftelijk aangeboden, tenzij Professionals in NAH om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. De door Professionals in NAH gemaakte offerte is geldig gedurende 30 dagen na dagtekening zoals weergegeven in de offerte, tenzij anders aangegeven.
Professionals in NAH is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
Professionals in NAH kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Professionals in NAH daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt in dat geval niet tot stand, tenzij Professionals in NAH anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Professionals in NAH niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Certificaten

Bij een meerdaagse cursus is het gebruikelijk om certificaten uit te reiken.
Norm voor aanwezigheid is minimaal 75 % van de cursusdagen.
Bij het al dan niet afgeven van het certificaat wordt gekeken of de cursist de uitgereikte opdrachten tussentijds heeft gemaakt. Dit laatste ter beoordeling van de docent.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De opdrachtgever wordt geacht wijzigingen in de gegevens van de organisatie, alsmede contactpersonen zoals wijzigingen in adres of, telefoonnummer zo spoedig mogelijk door te geven aan Professionals in NAH, telefoon (0573-442646) of mail.

Artikel 6: Vast contactpersoon

Professionals in NAH streeft naar vaste docenten voor iedere opdrachtgever. Tijdens ziekte of vakantie van de vaste docent zal Professionals in NAH, indien enigszins mogelijk en indien de opdrachtgever dat wenst, voor vervanging zorgen.
Is vervanging niet mogelijk dan bespreekt Professionals in NAH met de opdrachtgever alternatieve mogelijkheden.

Artikel 7: Algemene gedragsnormen

Artikel 7 a: Discriminatie en (seksuele) intimidatie
Professionals in NAH tolereert geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur of geslacht.
Professionals in NAH gaat ervan uit dat zowel opdrachtgever als docenten zich gedragen volgens algemeen aanvaarde gedragsnormen op gebied van bejegening.
Als door docenten deze gedragsnormen niet in acht genomen worden (bijvoorbeeld in de vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of vooroordelen), kan de opdrachtgever hierover een klacht indienen.
Professionals in NAH is gerechtigd de diensten bij deze opdrachtgever te beëindigen en de overeenkomst met hem/haar op te zeggen.

Artikel 7 b: Roken
Professionals in NAH hanteert een rookbeleid zoals geregeld in de Arbo-wet en vraagt daarom van de opdrachtgever rekening te houden met verzoeken van docenten betreffende het rookgedrag.
Zoals bekend is meeroken schadelijk voor de gezondheid en bescherming van mensen die problemen hebben met het verblijf in een rokerige ruimte is dan ook noodzakelijk.

Artikel 7 c: Privacy
Ter bescherming van de privacy van de opdrachtgever hanteert Professionals in NAH een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt o.a. het recht op inzage van gegevens van te bespreken cliënten in de cursus.
De door Professionals in NAH ingezette docenten zijn gehouden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Professionals in NAH verwacht dat de opdrachtgever eveneens zorgvuldig omgaat met de privacy van ingezette docenten.

Artikel 8: Afmelding/Annulering 

Wanneer de opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, dient hij/zij dit uiterlijk 48 uur van tevoren te melden bij de docent of, indien dit niet mogelijk is, bij Professionals in NAH, telefoon (0573-442646). Indien er sprake is van overmacht, zoals in geval van onvoorziene ziekenhuisopname, worden geen kosten in rekening gebracht. Als de docent de geplande afspraak niet kan nakomen dan wordt dit uiterlijk 2 weken van tevoren aan de opdrachtgever gemeld, ziekte en calamiteiten daargelaten.
Bij afzegging door toedoen van de docent heeft Professionals in NAH een inspanningsverplichting tot het inhalen van het aangesprokene op een ander tijdstip, tenzij dit anders met de opdrachtgever wordt afgesproken.
Indien de opdrachtgever de overeengekomen opdracht wenst te annuleren wordt op dat moment een passende regeling overeengekomen.

Artikel 9: Schade

Mocht de opdrachtgever van mening zijn dat de docent schade heeft veroorzaakt, dient Professionals in NAH daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. Hiertoe meldt opdrachtgever de schade op het centrale telefoonnummer van de organisatie: 0573-442646.
Professionals in NAH zal de omvang van de schade en eventuele aansprakelijkheid door de verzekeringsmaatschappij laten vaststellen.

Artikel 10: Klachten

Als de opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening dan verwacht Professionals in NAH dat hij/zij dit bespreekt met degene over wie hij/zij ontevreden is. Indien dat onvoldoende zicht geeft op een oplossing kan contact worden opgenomen met de directie van Professionals in NAH. 0573-442646

Wij vragen u de leveringsvoorwaarden voor al onze diensten zorgvuldig door te nemen. Dit voorkomt misverstanden.

NAH Scholing

Professionals in NAH biedt, naast NAH Begeleiding ook NAH Scholing diverse cursussen die gevolgd kunnen worden om kennis rondom NAH te verruimen. Klik hier om naar de officiële website van Professionals in NAH te gaan.

Blijf op de hoogte

Volg Professionals in NAH op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom Niet Aangeboren Hersenletsel.

Volg ons op Facebook

CRKBO-gecertificeerd

Onze actieve houding in het waarborgen van kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat de certificering Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs is toegekend. Daarnaast voldoen we aan een belangrijke voorwaarde om BTW-vrijgesteld beroepsonderwijs te kunnen blijven verzorgen. Dat scheelt aanzienlijk in de prijs van cursussen.

Bel voor meer informatie 0573-442646 of stuur een e-mail